Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Władysława Jana Ciesielskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia w Gorzowie Wlkp. „Teatralna 8”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia w Gorzowie Wlkp.

„Teatralna 8”

 

NIP: 5993162293

Numer KRS: 0000414284

Nr konta bankowego: ING Bank Śląski S.A.

79 1050 1911 1000 0090 3069 4757


www.teatralna8.gorzow.pl

 

 

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w kwietniu 2012r. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień Statutu. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.

Do zadań statutowych Stowarzyszenia należy:

 1. Wspieranie działalności statutowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gorzowie Wlkp.
 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej; 
 3. Wspieranie uczniów utalentowanych i odnoszących sukcesy artystyczne;
 4. Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych we współpracy z placówkami oświatowymi i środowiskiem lokalnym.
 5. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej oraz kultu religijnego.
 6. Wspieranie działalności charytatywnej.
 7. Podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości;
 8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 9. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 10. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 11. Upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
 12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi osobami, instytucjami pracującymi na rzecz dzieci oraz ich rozwoju i edukacji;
 13. Prowadzenie działalności edukacyjnej i artystycznej w zakresie rozwoju i promocji kultury i sztuki;
 14. Ubieganie się o dotacje z funduszy rządowych, samorządowych i unijnych.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży;
 2. Prowadzenie zajęć umuzykalnienia dzieci i młodzieży;
 3. Organizowanie imprez kulturalnych;
 4. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
 5. Organizowanie, propagowanie i uczestniczenie w  konferencjach, seminariach, szkoleniach, kursach i wykładach dla rodziców, nauczycieli, terapeutów, dzieci i młodzieży;
 6. Publikacje czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia;
 7. Fundowanie stypendiów;
 8. Udzielanie porad, informacji i  konsultacji w zakresie edukacji muzycznej oraz szkolnictwa artystycznego;
 9. Organizację kursów muzycznych i warsztatów dla uczniów utalentowanych;
 10. Finansowanie kursów muzycznych, zakupu instrumentów, pomocy naukowych oraz wyjazdów do ośrodków kultury;
 11. Organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia;
 12. Współpracę międzyregionalną i międzynarodową;
 13. Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi;
 14. Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi;
 15. Organizowanie działań  promujących  i reklamujących dokonania oraz działalność Szkoły Muzycznej I st.  w Gorzowie Wlkp.
 16. Organizowanie działań mających na celu uzyskiwanie środków pieniężnych i rzeczowych od zakładów pracy, osób fizycznych i z innych źródeł;
 17. Pozyskiwanie środków na realizacji celów statutowych poprzez zbiórki publiczne oraz własną działalność;
 18. Organizacja imprez dla ośrodków z osobami niepełnosprawnymi oraz pomocy społecznej;
 19. Włączanie się w działania instytucji społecznych, kulturalnych i religijnych;
 20. Tworzenie programów współpracy międzynarodowej, wymiany między szkołami w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji;
 21. Pozyskiwanie sponsorów na organizację koncertów gwiazd muzycznych;
 22. Występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem różnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń.
 23. Tworzenie aplikacji do projektów dla jednostek pożytku publicznego, szkół i placówek artystycznych;
 24. Gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na finansowanie realizacji celów statutowych.
 25. Promowanie sponsorów i darczyńców stowarzyszenia;

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30